Marinin hallitus ajaa Suomea löperön talouden EU-maaksi

Julkaistu ensimmäisenä Kaleva-median julkaisuissa.

Suo­mel­la on jo pit­kään ol­lut EU-pöy­dis­sä mai­ne tar­kan ta­lous­po­li­tii­kan vaa­li­ja­na. Hal­li­tus­poh­jas­ta riip­pu­mat­ta Suo­mi on EU:n mal­li­maa­na ol­lut vaa­ti­mas­sa mm. Krei­kal­ta, Ita­li­al­ta ja Es­pan­jal­ta, et­tä nämä lait­ta­vat ta­lou­ten­sa kun­toon ra­ken­teel­li­sin uu­dis­tuk­sin ja bud­jet­ti­ku­ril­la. Olem­me vaa­ti­neet sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta, em­me­kä ole sal­li­neet mui­den piik­kiin vel­kaan­tu­mis­ta.

Hie­rai­sin sil­mi­ä­ni, kun luin vii­me vii­kol­la, et­tä EU:n mal­li­maat Ruot­si, Hol­lan­ti, Itä­val­ta ja Tans­ka il­mai­si­vat tiu­kat eh­ton­sa Sak­san ja Rans­kan esit­tä­mäl­le sa­to­jen mil­jar­dien eu­ro­jen yh­teis­ra­has­tol­le. Mik­sei Suo­mi ol­lut pe­rin­tei­se­nä ta­lous­ku­rin maa­na täs­sä kan­na­no­tos­sa mu­ka­na? Näyt­tää sil­tä, et­tä aje­leh­dim­me kes­kus­te­lus­sa ajo­puu­na, kun muut maat muo­dos­ta­vat ak­tii­vi­ses­ti ko­a­li­ti­oi­ta ja päät­tä­vät si­ten asi­ois­ta mei­dän puo­les­tam­me.

Suo­men voi ol­la pe­rus­tel­tua ol­la mu­ka­na EU:n ko­ro­na­ra­has­tos­sa, mut­ta ei mil­lä ta­han­sa eh­doil­la. Ko­ro­na­tu­en on ol­ta­va lä­pi­nä­ky­vää ja se tu­lee myön­tää lai­na­muo­toi­se­na ja si­toa tiu­kas­ti ta­lou­den uu­dis­tus­toi­men­pi­tei­siin. Mah­dol­li­nen el­vy­tys­ra­has­to ei saa ol­la vä­li­ne, jol­la jä­sen­mai­den vel­kaa siir­re­tään EU:n yh­teis­ve­lak­si. Niin ikään poik­keu­so­lo­jen eri­kois­ra­hoi­tus­him­me­lit ei­vät saa jää­dä py­sy­vik­si, vaan ra­has­to tu­lee hau­da­ta kun krii­si on ohi.

Suo­men jul­ki­sen ta­lou­den nä­ky­mien pe­rus­teel­la vai­kut­taa pa­has­ti sil­tä, et­tä olem­me ra­ken­teel­li­sen ali­jää­män vuok­si va­lu­mas­sa par­haas­ta AAA-luo­ki­tuk­ses­ta lä­hem­mäs lö­pe­rön ta­lou­den­pi­don ete­lä-eu­roop­pa­lais­ta vii­te­ryh­mää. Kuin­ka us­kot­ta­vaa on vaa­tia muil­ta ta­lous­ku­ria ja uu­dis­tuk­sia, jos oma pesä ei ole kun­nos­sa?

EU-ko­mis­sio on ar­vos­tel­lut voi­mak­kaas­ti Rin­teen-Ma­ri­nin va­sem­mis­to­hal­li­tuk­sen lö­pe­röä ta­lou­den­pi­toa ja jul­kis­ten me­no­jen kas­vat­ta­mis­ta yli EU:n va­kaus- ja kas­vu­so­pi­muk­sen sal­li­mien ra­jo­jen. Lu­kuis­ten en­nus­te­lai­tos­ten mu­kaan Suo­men jul­ki­sen ta­lou­den ali­jää­mä ja vel­kaan­tu­mi­nen ei­vät ole tait­tu­mas­sa vuo­teen 2023 men­nes­sä. Ko­ro­nas­hok­ki uh­kaa jää­dä py­sy­väk­si vuo­si­kym­men­ten via do­lo­ro­sak­si. Vih­ri­ä­län ra­por­tin mu­kaan ali­jää­mäm­me rä­jäh­tää pa­him­mas­sa ske­naa­ri­os­sa pe­rä­ti 7,4%:iin ja vel­ka­suh­de yli 100%:iin suh­tees­sa BKT:hen!

Sen si­jaan Ruot­sin ja Sak­san kal­tai­set maat ot­ta­vat tänä vuon­na vas­taan suu­ren ko­ro­nais­kun, mut­ta nämä myös el­py­vät no­pe­as­ti ja pa­laa­vat en­nus­tei­den va­los­sa ta­sa­pai­noon jo muu­ta­mas­sa vuo­des­sa. Nii­den työ­mark­ki­nat jous­ta­vat, elin­kei­no­ra­ken­ne on ter­veel­lä poh­jal­la ja ta­lou­del­li­set pus­ku­rit ovat hy­vät tiu­kan ta­lou­den­pi­don an­si­os­ta.

On iro­nis­ta, et­tä edel­li­sen fi­nans­sik­rii­sin ai­kaan Suo­mes­sa puo­li­a­voi­mes­ti nau­res­kel­tiin Ete­lä-Eu­roo­pan mail­le, kun nämä ei­vät saa­neet lai­tet­tua ta­louk­si­aan kun­toon. Sit­tem­min oma il­meem­me on myös va­ka­voi­tu­nut, kos­ka olem­me ajau­tu­mas­sa it­se hol­tit­to­mien jouk­koon.

Tar­vit­sem­me suun­nan­muu­tok­sen. EVAn ky­se­lyn mu­kaan 59 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta il­mai­see ole­van­sa val­mii­ta tin­ki­mään omis­ta eduis­taan ja elin­ta­sos­taan ti­lan­teen yli pää­se­mi­sek­si, jos Suo­men ta­lous ajau­tuu vai­keuk­siin ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an vuok­si. Kan­san sy­vät ri­vit tu­ke­vat siis ta­lous­tal­koi­ta, kun ti­lan­ne vaa­tii ra­ken­tei­den kor­jaa­mis­ta. Suo­men tu­lee va­li­ta ah­ke­ruu­den tie ja to­teut­taa kun­ni­an­hi­moi­set mil­jar­di­luo­kan uu­dis­tuk­set.

Suo­mi tar­vit­see työn­te­koon kan­nus­ta­van so­si­aa­li­tur­vau­u­dis­tuk­sen, kat­ta­van työl­li­syys­pa­ke­tin, laa­jat työ­mark­ki­na­re­for­mit, inf­ra-el­vy­tys­pa­ke­tin sekä jul­ki­sen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­man. Tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet ovat jo suu­rel­ta osin tie­dos­sa. Po­liit­ti­nen tah­to hal­li­tuk­ses­sa vain puut­tuu. Vai­kei­den pää­tös­ten lyk­kää­mi­nen on vää­rää po­li­tiik­kaa.