Saimaannorpat ja Rinteen selvittelyhallitus
blog entry

Julkaistu 11.7.2019 Forum24 –verkkosivuilla sekä lehdessä.

Ant­ti Rin­teen hal­li­tuk­sen toi­min­ta­lo­giik­ka ka­las­ta­jien verk­koi­hin huk­ku­nei­den sai­maan­nor­pan kuut­tien kans­sa on mer­kil­li­nen. Ei men­nyt ko­vin mon­taa päi­vää verk­ko­ka­las­tus­kiel­lon päät­ty­mi­ses­tä, kun tie­do­tus­vä­li­nei­siin kan­tau­tui jo tie­to pe­rä­ti nel­jän kuu­tin kuo­le­mas­ta. Mää­rä on erit­täin mer­kit­tä­vä, sil­lä uha­na­lai­nen norp­pa­kan­ta on noin 400 yk­si­lön ko­koi­nen. Täs­sä mää­räs­sä nel­jä kuut­tia kat­taa it­ses­sään jo pro­sen­tin koko kan­nas­ta, vie­lä suu­rem­man osuu­den ke­vään kuu­teis­ta.

Kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta he­rä­si asi­aan vä­lit­tö­mäs­ti ke­rä­ten ko­koon yli 67 000 al­le­kir­joi­tuk­sen kan­sa­lai­sa­loit­teen. Hal­li­tus puo­les­taan osoit­ti suur­ta in­no­va­tii­vi­suut­taan il­moit­ta­mal­la uu­den työ­ryh­män pe­rus­ta­mi­ses­ta “syk­sym­mäl­lä” asi­aa poh­ti­maan. Rat­kai­su­ja on kuu­lem­ma odo­tet­ta­vis­sa vuo­del­le 2021. Suo­mek­si sa­not­tu­na asia la­kais­tiin siis ma­ton al­le.

Jäin poh­ti­maan laa­jem­min tätä norp­pa-asi­aa. Oi­ke­as­taan se ku­vas­taa mel­ko hy­vin koko Rin­teen hal­li­tuk­sen pe­ru­so­le­mus­ta myös laa­jem­mal­la ta­sol­la. Sen oh­jel­mas­sa “sel­vi­te­tään” eri­lai­sia asi­oi­ta 134 ker­taa, “vah­vis­te­taan” 133 ker­taa, ja niin edel­leen. Myös pas­sii­vit ”ote­taan huo­mi­oon” ja ”ar­vi­oi­daan” löy­ty­vät mo­neen ot­tee­seen oh­jel­man si­vuil­ta. Koko oh­jel­ma on kir­joi­tet­tu sel­lai­seen muo­to­kie­leen, jota kuu­lee ai­no­as­taan by­rok­raa­tin il­ta­ru­kouk­sis­sa.

Asi­oi­den ul­kois­ta­mi­nen sel­vi­tys­ryh­miin ja pas­sii­vi-sa­na­muo­don suo­si­mi­nen hal­li­tu­soh­jel­mas­sa hä­mär­tää vas­tuu­ta ja an­taa epä­sel­vän ku­van hal­li­tuk­sen tah­to­ti­las­ta. Mikä on tu­los­vas­tuu esi­mer­kik­si työl­li­syy­suu­dis­tuk­sis­sa? Ver­tai­lun vuok­si Si­pi­län hal­li­tuk­sen oh­jel­mas­sa sana ”sel­vi­te­tään” mai­ni­taan vain 16 ker­taa.

Norp­pa-asi­an sym­bo­lis­ta mer­ki­tys­tä vah­vis­taa se, et­tä verk­ko­ka­las­tuk­sen kiel­lon pi­den­tä­mi­nen Sai­maal­la oli­si var­sin mut­ka­ton­ta to­teut­taa sää­dök­sel­li­ses­ti. Asi­as­ta sää­de­tään val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sel­la, jol­la se voi Ka­las­tus­lain §59 mo­ment­tiin 1 no­ja­ten ra­joit­taa verk­ko­ka­las­tus­ta pai­kal­li­ses­ti uha­na­lais­ten la­jien suo­je­le­mi­sek­si. Hal­li­tus voi­si pi­den­tää verk­ko­ka­las­tus­kiel­toa mel­ko hel­pos­ti an­ta­mal­la vain päi­vi­te­tyn ase­tuk­sen.

Norp­pien suo­je­le­mi­sen lyk­kää­mi­nen vuo­del­le 2021 ja hau­taa­mi­nen työ­ryh­mään ku­vaa Rin­teen hal­li­tus­ta osu­vas­ti. Sik­si en en­nus­ta sil­le ko­vin­kaan tu­lok­sel­lis­ta ja ai­kaan­saa­vaa tu­le­vai­suut­ta. Toi­vot­ta­vas­ti seu­raa­vak­si saam­me maa­han hal­li­tuk­sen, joka nä­per­te­lyn si­jaan te­kee ja tah­too, ei­kä vain sel­vit­te­le tai esi­sel­vit­te­le.